آیا کمیسیون پنهان انرژی به کسب‌وکار شما هزینه تحمیل می‌کند؟

شرکت‌های انرژی ممکن است ده‌ها هزار پوند خسارت به میلیون‌ها شرکت و سازمان در سراسر بریتانیا تحمیل کرده باشند.

اگر شرکت، خیریه، مدرسه، باشگاه یا گروه مذهبی شما از کارگزار انرژی برای بستن قرارداد گاز یا برق مصرفی خود کمک گرفته است و مبلغ کمیسیون پرداخت‌شده به کارگزار برای شما شفاف نبوده است، شاید واجدشرایط اقامه دعوا باشید.

پرداخت کمیسیون‌های پنهان، در مقیاس صنعتی، به کارگزاران غیرمجاز سبب افزایش مبلغ صورتحساب انرژی مشترکان شده است. کوتاهی شرکت‌های انرژی در آگاه ساختن مشترکان خود از پرداخت «رشوه» به کارگزاران به این معناست که امکان بازگرداندن این پول به مشترکان وجود دارد.

رسوایی در قالب آمار

میلیون

زیان دیدن میلیون‌ها شرکت و سازمان

2.25 میلیارد پوند

پرداخت در قالب کمیسیون در هر سال

10p

تا 10 پنی/کیلووات ساعت به قیمت انرژی افزوده شده است

چرا اقامه دعوا؟

قیمت‌های انرژی به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. شرکت‌ها و سازمان‌های بخش سوم هرگز متحمل چنین فشاری نشده بودند.

اگر هم‌اکنون مشمول بیش‌پرداخت هستید، یا در گذشته مشمول بیش‌پرداخت بوده‌اید، هم‌اکنون باید خسارت شما جبران شود.

«ما با مشکلات بسیاری دست‌به‌گریبان هستیم. بیشترین هزینه ما به گاز مربوط می‌شود و رقم آن از مجموع اجاره‌بها و هزینه‌های دیگر بیشتر است. ما از فرصت سرمایه‌گذاری سود کسب‌شده محروم شده‌ایم زیرا باید سود را برای پرداخت صورتحساب‌ها دوباره به شرکت تزریق کنیم. شرایط واقعاً دشوار است ولی بدون انرژی نمی‌توان به کار ادامه داد.»

تولیدکننده مواد غذایی

حامیان ما

Claim Calculator

Enter your estimated annual energy usage, commission and length of contract below to see how much you could claim.