ਸੰਪਰਕ

Harcus Parker Limited
7th Floor
Melbourne House
44-46 Aldwych
London
WC2B 4LL
+44 (0)20 3651 1199 info@harcusparker.co.uk

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ
Aldwych ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਸ ਰੂਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਵੇਰਵੇ Transport for London ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ
ਦਫਤਰ Waterloo, Euston ਅਤੇ Charing Cross ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਕ ਪੈਦਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 25 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

Claim Calculator

Enter your estimated annual energy usage, commission and length of contract below to see how much you could claim.