Odpowiadamy na Twoje pytania dotyczące roszczenia dotyczącego energii biznesowej

Czego dotyczy roszczenie?

Roszczenia te dotyczą odzyskania „tajnych prowizji” czyli, jeśli chcemy nazwać rzeczy zgodnie z prawem i po imieniu, łapówek.

Powszechną praktyką stosowaną przez dostawców energii jest wypłacanie brokerom energetycznym prowizji za każdą umowę zawartą z klientem. W wielu przypadkach klient końcowy nie jest w ogóle informowany o prowizji i nie wie, że jej kwota jest uwzględniona w wyższej cenie za energię. Najczęściej płatności te są niezgodne z prawem i stanowią łapówki wręczane przez dostawcę. W rezultacie klient ma prawo do odzyskania kwoty łapówki powiększonej o odsetki i odszkodowanie.

Co mówi OFGEM o zewnętrznych podmiotach wprowadzających (TPI)?

OFGEM od dawna przestrzega przed brakiem przejrzystości na rynku energetycznym. W przeprowadzonej niedawno analizie „micro business review” OFGEM zauważa, że na rynku energii „ceny nadal nie są przejrzyste, a firmy posiadają znacznie więcej kluczowych informacji niż klienci, których obsługują”.

[those arrangements] W późniejszych konsultacjach OFGEM stwierdza, że brak przejrzystości w zakresie prowizji dla brokerów stanowi poważny problem: „Mikroprzedsiębiorstwa nie mają wystarczającej wiedzy o typowych układach handlowych między brokerami a dostawcami. Nie zdają sobie sprawy z wpływu wywieranego przez te układy na przedstawiane oferty ani z rzeczywistych kosztów zawarcia umowy o dostawy energii za pośrednictwem brokera. Brak wiedzy na temat prowizji brokerskiej wydaje się być szczególnie istotnym problemem. Brak przejrzystości w zakresie opłat prowizyjnych brokerów oznacza, że wiele mikroprzedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy z tego, jaka część kwoty widniejącej na rachunku za energię trafia do brokera”. Innymi słowy prowizje nie są prawidłowo ujawniane, w wyniku czego mikroprzedsiębiorstwa nie mają dostępu do najbardziej intratnych transakcji.

Wnioski dotyczące praktyk brokerów i braku przejrzystości mają ogromne znaczenie nie tylko dla mikroprzedsiębiorstw, ale także dla klientów na całym, niekrajowym rynku energetycznym.

Na jaką rekompensatę mogę liczyć?

Kwota odszkodowania, do której możesz być uprawniony(-a), zależeć będzie od takich czynników jak kwota wypłaconej prowizji (tj. czy dopłacałeś/-aś do ceny jednostkowej za kilowatogodzinę 3 pensy, 5 pensów czy może nawet 10 pensów) oraz ilość energii zużywanej w ramach poszczególnych umów.

Poniżej przedstawiamy tabelę z wykazem możliwych poziomów rekompensaty:

Łączne (gaz i elektryczność) roczne zużycie energii (w kilowatogodzinach/kWh)
60,000 80,000 100,000 200,000 500,000
Suma wypłaconych prowizji (przy założeniu, że umowa obowiązuje 3 lata) 2 pensy 3 600 funtów 4 800 funtów 6 000 funtów 12 000 funtów 30 000 funtów
3 pensy 5 400 funtów 7 200 funtów 9 000 funtów 18 000 funtów 45 000 funtów
5 pensów 9 000 funtów 12 000 funtów 15 000 funtów 30 000 funtów 75 000 funtów
10 pensów 18 000 funtów 24 000 funtów 30 000 funtów 60 000 funtów 150 000 funtów

 
Nie widzisz całej tabeli? Możesz przesuwać palcem w lewo iw prawo, aby zobaczyć wszystkie dane.

Jaka jest podstawa prawna roszczenia?

Najprościej rzecz ujmując, podstawą prawną roszczenia jest fakt, że płatność dokonana przez dostawcę na rzecz brokera energetycznego stanowi łapówkę. Ponieważ broker jest zobowiązany do przedstawiania zaleceń w sposób bezstronny i bezinteresowny, przyjmowanie przez niego prowizji jest sprzeczne z tym obowiązkiem i rośnie prawdopodobieństwo, że broker rekomendować będzie takie umowy, w których może liczyć na największą prowizję, a nie te najbardziej korzystne dla klienta ostatecznego. Jeśli broker uzyskał Twoją w pełni świadomą zgodę na przyjmowanie prowizji od firmy energetycznej, to roszczenie nie ma zastosowania. Jeśli nie udzielono świadomej zgody, można wnieść roszczenie o odszkodowanie.

Dlaczego wypłatę ukrytej prowizji nazywamy łapówką w tych okolicznościach?

Nie twierdzimy, że dostawca lub broker popełnili przestępstwo. Mówimy natomiast, że wypłata prowizji brokerowi bez świadomej zgody klienta stanowi łapówkę na mocy prawa cywilnego, a to jest podstawą do wniesienia roszczenia przeciwko brokerowi lub dostawcy.

Płatności te z pewnością negatywnie wpływają na zobowiązanie brokera do udzielania bezstronnych porad dotyczących najodpowiedniejszej umowy na dostawy energii. Przekazując prowizję brokerowi, dostawca energii nakłania go tak naprawdę do wydania określonego zalecenia, którego być może nie wydałby w innej sytuacji i które może być dla Ciebie niekorzystne.

Jakie dokumenty trzeba przedłożyć ?

Konieczne będzie dostarczenie co najmniej jednego z wymienionych niżej dokumentów w odniesieniu do każdej umowy dotyczącej dostaw energii lub zakładu energetycznego, od którego domagasz się rekompensaty:

(i) rachunek za energię;

(ii) umowa z dostawcą energii i/lub

(iii) umowa z brokerem energetycznym.

Konieczne będzie także potwierdzenie, iż Twój broker nie poinformował Cię prawidłowo o prowizji pobieranej od dostawcy energii. Po rozpoczęciu procesu rejestracji wyjaśnimy dokładny charakter i skutek prawny tego potwierdzenia – zostaniesz poproszony o wypełnienie specjalnego kwestionariusza online.

Ponadto – w związku z koniecznością weryfikacji klienta –będziemy musieli przeprowadzić w stosunku do Ciebie (czyli osoby wydającej nam dyspozycje w imieniu swojej firmy) kontrolę statusu wyborcy lub inną kontrolę tożsamości. W związku z tym może być konieczne dostarczenie nam kopii paszportu lub prawa jazdy.

Jakie zeznania świadków będą potrzebne?

Ze statystyk wynika, że w przypadku roszczeń tego typu, składanych w formie pozwu zbiorowego przez tysiące osób fizycznych, organy sądowe rzadko domagają się zeznań świadków. Dowody przekazują zwykle prawnicy i eksperci reprezentujący powodów.

Trzeba będzie jednak potwierdzić – w imieniu firmy – że nie wiedziałeś(-aś) o wypłatach prowizji. Konieczne będzie również dostarczenie nam dokumentów dotyczących roszczenia – np. umów o dostawy energii i/lub rachunków za energię.

Musisz też przekazać wszystkim pracownikom swojego przedsiębiorstwa tzw. „powiadomienie o zachowaniu dokumentacji”. Chodzi o zachowanie wszelkich możliwych do ujawnienia dokumentów, o które może poprosić sąd w toku prowadzonej sprawy. Wyjaśnimy to bardziej szczegółowo podczas procesu rejestracji.

Ile będzie mnie kosztować zgłoszenie roszczenia?

Działamy na podstawie umowy o odszkodowanie (ang. damages-based agreement, DBA). Jest to forma umowy przewidująca honorarium za obsługę prawną dopiero po wygraniu sprawy, więc za samo zgłoszenie roszczenia nic się nie płaci. Harcus Parker pokrywa koszty dochodzenia roszczenia, w tym koszty sądowe, honoraria ekspertów, radców prawnych, itp. W przypadku uznania roszczenia pobieramy opłatę w wysokości 33% przyznanej rekompensaty, powiększonej o VAT (jeśli dotyczy) i proporcjonalny udział klienta w wydatkach takich jak składki na ubezpieczenie po wystąpieniu zdarzenia.

Czy może się zdarzyć sytuacja, w której będę musiał pokryć koszty obsługi prawnej?

Pobieramy honorarium za obsługę prawną dopiero po wygraniu sprawy. Jeśli roszczenia zostaną uznane, zapłacisz nam 33% przyznanej rekompensaty, powiększone o VAT (jeśli dotyczy) i proporcjonalny udział w wypłatach.

Jeśli roszczenia nie zostaną uznane, nie obciążymy Cię żadnymi kosztami poniesionymi w związku z dochodzeniem roszczenia.

W przypadku rozwiązania umowy po pracy wykonanej przez nas w Twoim imieniu możemy domagać się zapłaty w inny sposób niż wskazano powyżej, zgodnie z zapisami DBA, z którymi możesz i powinieneś/powinnaś się zapoznać w kwestionariuszu rejestracyjnym.

Jak długo może potrwać proces sądowy?

Proces może potrwać wiele lat i zwykle tak się dzieje w przypadku pozwów grupowych. Firmy nie powinny oczekiwać szybkiego wyroku i powinny być przygotowane na to, że rozpatrywanie roszczeń potrwa około 5 lat. Zdarza się, że pozwani decydują się na rozstrzygnięcie polubowne na wczesnym etapie. W takiej sytuacji możliwe jest znacznie szybsze odzyskanie środków.

Kto będzie przekazywał polecenia kancelarii Harcus Parker w moim imieniu?

W przypadku pozwów grupowych takich jak ten prawnicy raczej nie przyjmują indywidualnych dyspozycji w sprawie obsługi poszczególnych roszczeń. Każda osoba zgłaszająca roszczenie podpisuje natomiast umowę dotyczącą zarządzania postępowaniem (ang. Litigation Management Agreement, LMA),na podstawie której powołuje się komitet powodów, którego zadaniem jest przekazywanie kancelarii Harcus Parker bieżących poleceń w zakresie obsługi roszczeń. W LMA ustala się również metody podejmowania określonych decyzji (np. w sprawie ugody) oraz sposoby działania w przypadku, gdy klient nie jest zadowolony z trybu obsługi roszczeń. Ważne jest, aby uważnie przeczytać LMA i resztę dokumentacji objętej porozumieniem z kancelarią Harcus Parker.

Kto wchodzi w skład komitetu?

W skład komitetu wejdą dyrektorzy i pracownicy powodów zainteresowani odgrywaniem aktywniejszej roli w procesie sądowym. Jeśli po zarejestrowaniu będziesz zainteresowany(-a) pracami komitetu, skontaktuj się z nami. Ze względów praktycznych liczba członków komitetu nie będzie mogła przekroczyć określonego pułapu. Rzecz jednak w tym, aby ciało to było reprezentatywnym podmiotem całej grupy wnioskodawców.

Kim są członkowie zespołu prawnego?

Ogólnym zarządzaniem i nadzorem zajmować się będzie Damon Parker, partner w naszej kancelarii. Pomagać mu będą Matthew Patching, starszy radca prawny i Olivia Selley, radca prawna. Będziemy zatrudniać innych prawników, w miarę potrzeb, tak aby praca była wykonywana na odpowiednim poziomie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (co wiąże się oczywiście z wysokością kosztów).

Jak będą rozpatrywane roszczenia?

Roszczenia będą rozpatrywane na zasadzie grupowej, a nie indywidualnej. Oznacza to, że Twoje roszczenie zostanie dołączone do innych. Istnieją ku temu różne powody, przy czym najważniejszym z nich jest wykorzystanie efektu skali. Chodzi o to, aby roszczenia miały uzasadnienie finansowe i aby nie powtarzać tych samych czynności prawnych przy analogicznych roszczeniach.

Kto wchodzi w skład rady konsultacyjnej?

W skład rady konsultacyjnej wejdą eksperci branżowi posiadający rozległą wiedzę na temat rynku energii i tego, jak wygląda jego funkcjonowanie w poszczególnych obszarach. Rada konsultacyjna jest ciałem doradczym dla komitetu powodów.

Kto pomaga w dochodzeniu roszczeń?

Kancelaria Harcus Parker prowadzi partnerską współpracę z organizacją charytatywną działającą w sektorze energetycznym. Celem jej działalności jest wspieranie firm i/lub inwestycji w energię ekologiczną. Pomagają nam także inne organizacje charytatywne, które troszczą się o los osób fizycznych i przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych bieżącym kryzysem związanym z rosnącymi kosztami utrzymania. Organizacje te otrzymają część naszego honorarium za wygraną sprawę. Nie ma to żadnego wpływu na kwotę, którą Ty otrzymasz, ponieważ będzie to darowizna przekazana w całości ze środków Harcus Parker pozyskanych jako honorarium za uznanie roszczeń.

Wspiera nas też SME Alliance.

Czy mogę dołączyć do pozwu, jeśli zmieniłem dostawcę energii?

Tak. Można zarejestrować roszczenie w odniesieniu do każdej udokumentowanej umowy o dostawy energii. Ocenimy każde zgłoszenie po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego. Po zakończeniu tego procesu zostaniesz poproszony(-a) o podanie szczegółowych informacji na temat każdego z dostawców energii oraz zawartych z nimi umów.

Czy będziecie pozywać mojego brokera, a jeśli nie to dlaczego?

Chociaż broker i dostawca energii ponoszą wobec Ciebie wspólną odpowiedzialność w związku z nieujawnioną prowizją, na tym etapie nie zamierzamy podawać do sądu brokera. Istnieją ku temu dwa główne powody:

  1. Względy administracyjne – na rynku może być o wiele więcej brokerów energetycznych niż dostawców energii. W związku z tym pozwanie firm energetycznych jest dużo prostsze pod względem administracyjnym i kosztowym.
  2. Zasoby pozwanych – dostawcy energii mają zwykle dużo większe zasoby niż niż brokerzy. Oznacza to, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą oni w stanie zwrócić środki należne klientom. Poza tym Twój broker mógł zrezygnować z działalności po zawarciu z Tobą umowy, co znacznie utrudniłoby odzyskanie jakichkolwiek środków.

Jeżeli pojawią się szczególne przesłanki uzasadniające wszczęcie postępowania przeciwko konkretnemu brokerowi, na pewno to zrobimy.

Kim będą pozwani?

Pozwanymi w postępowaniu będą firmy energetyczne, z którymi zawarłeś(-aś) umowy dotyczące dostaw energii. Harcus Parker może zdecydować się na prowadzenie postępowania wyłącznie przeciwko określonym dostawcom energii, jeśli okaże się, że większość roszczeń dotyczy wybranych podmiotów. Wystąpienie z roszczeniami wobec każdego dostawcy może okazać się niewykonalne, przynajmniej w pierwszej instancji.

Jakie będą moje obowiązki w sporze sądowym?

Z procesu rejestracji jasno wynika, że odpowiadasz za przedstawienie formalnej dokumentacji prawnej. Jako powód będziesz stroną postępowania prawnego. Musisz szybko i kompletnie odpowiadać na wszelkie zadawane przez nas pytania dotyczące roszczenia. Postaramy się, żeby było ich jak najmniej.

Przekazane informacje wykorzystamy do złożenia roszczenia. Będzie się to wiązać ze składaniem przez nas oświadczeń pozwanemu i sądowi oraz podpisywaniem oświadczeń o niezatajaniu prawdy w Twoim imieniu. Ważne jest, aby to, co mówimy, było prawdziwe. Gdyby oświadczenia o niezatajaniu prawdy okazały się fałszywe, zarówno Ty, jak i nasza kancelaria moglibyśmy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

Możesz również zostać poproszony(-a) o ujawnienie (czyli przekazanie drugiej stronie lub wykonanie kopii) dokumentów odnoszących się do Twojego roszczenia – bez względu na to, czy dokumenty te mogą pomóc czy zaszkodzić Twojej sprawie. Oznacza to, że mimo, iż jesteś powodem, to i tak musisz przechowywać takie dokumenty w sposób bezpieczny i być gotowym do ich przekazania – w razie potrzeby.

Czym jest „powiadomienie o zachowaniu dokumentacji”?

Jest to powiadomienie przekazywane przez firmę pracownikom, w którym wymaga się od nich zachowania wszelkich dokumentów i danych, które mogą mieć związek z postępowaniem prawnym, w którym uczestniczy pracodawca. Zawiadomienie to powinno zastępować inne, obowiązujące wcześniej regulaminy dotyczące przechowywania dokumentacji, gdyż dokumenty związane ze sporem sądowym nie mogą zostać zagubione ani zniszczone.

Powiadomienia te są o tyle ważne, że w sprawach sądowych obowiązuje wymóg, zgodnie z którym wszystkie strony muszą ujawniać wszelkie dokumenty związane z roszczeniem, niezależnie od tego, czy są korzystne dla danej strony. Powiadomienie dotyczy w równym stopniu dokumentów elektronicznych i papierowych.

Powiadomienie o zachowaniu dokumentacji należy przekazać personelowi jak najszybciej po zarejestrowani roszczenia. Otrzymasz odpowiedni szablon w procesie rejestracji.

Co się stanie, jeśli roszczenia zostaną odrzucone?

Standardową zasadą postępowania sądowego jest nakazanie stronie przegranej pokrycia kosztów poniesionych przez stronę, która wygrała proces. Jeśli zatem roszczenia nie zostaną uznane, to może się zdarzyć, że zostaniesz wezwany(-a) do pokrycia części kosztów poniesionych przez pozwanego. Jednakże chronimy klientów przed tym ryzykiem, stosując odpowiednią polisę ubezpieczenia po wystąpieniu zdarzenia, która ma na celu pokrycie ewentualnych kosztów wnioskodawców. W przypadku, gdy roszczenia zostaną uznane, opłacisz część kosztów tego ubezpieczenia z przyznanej rekompensaty (po uregulowaniu kosztów obsługi prawnej).

Czy z udziałem w pozwie zbiorowym wiążą się jakieś zagrożenia?

Dążymy do wyeliminowania wszystkich zagrożeń związanych z postępowaniem sądowym, ale istnieją pewne kwestie, choć niezbyt prawdopodobne, których nie da się całkowicie wykluczyć. Wymieniamy je poniżej wraz z wyjaśnieniem, co robimy, aby je ograniczać i dlaczego zachęcamy klientów do udziału w postępowaniu sądowym, które – w ujęciu praktycznym – nie powinno wiązać się z żadnym ryzykiem.

Ryzyko nr 1: ubezpieczyciel może anulować lub starać się wycofać ochronę ubezpieczeniową po wydaniu niepomyślnego wyroku lub jeszcze w toku postępowania.

Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby ubezpieczyciele zostali kompleksowo poinformowani o wszelkich aspektach sprawy, tak więc nie mogą oni odmówić uznania roszczenia w przypadku przegranej. Zależy nam na wygraniu sprawy tak samo jak Tobie, zatem dopilnujemy na pewno, aby ubezpieczyciele zostali odpowiednio poinformowani i nie mieli powodów do anulowania ochrony.

Ryzyko nr 2: ubezpieczyciel przestaje działać

Ubezpieczyciel może wypaść z rynku, co sprawi, że stanie się niewypłacalny. Na to nic nie poradzimy, ale możesz być spokojny(-a), że współpracujemy z ubezpieczycielami o odpowiednich ratingach i renomie, którzy dają nam pewność, że są w stanie się wypłacić świadczenie. Ograniczamy to ryzyko, wykupując ubezpieczenia u wyspecjalizowanych pośredników, którzy zapewniają wypłacalność świadczeń.

Ryzyko nr 3: grupa nie będzie złożona z wystarczającej liczby osób ubiegających się o odszkodowanie

Istnieje tu jeszcze jedno – choć czysto teoretyczne – zagrożenie, a mianowicie, że sprawa zostanie wygrana, ale rekompensaty dla powodów będą musiały zostać ograniczone.

Warunki DBA stanowią, że nie możemy pobrać od powodów kwoty przekraczającej 50% uzyskanego odszkodowania. Gdyby więc okazało się, że zbyt mało podmiotów wniosło roszczenia, sprawa przestałaby być dla nas opłacalna i musielibyśmy rozwiązać podpisane umowy. Jest to jednak scenariusz bardzo mało prawdopodobny, a przed podjęciem jakichkolwiek działań na pewno skonsultowalibyśmy się z komitetem powodów celem zapewnienia, że grupa może być nadal odpowiednio reprezentowana.

Twoje roszczenie okazuje się zasadne, a inne nie

Ubezpieczenie ma formą łączną, czyli obowiązuje tylko wtedy, gdy wszystkie roszczenia powodów zostaną odrzucone. Gdyby doszło do sytuacji, w której część powodów wygrywa, a pozostali przegrywają, ubezpieczyciel wypłaca kwoty tylko w zakresie, w jakim sumy należne powodom w związku z nieuznanymi roszczeniami nie mogą być wypłacone z puli środków odzyskanej na rzecz powodów, których roszczenia zostały uznane. Taki rozwój wydarzeń nie wywarłby znaczącego wpływu na powodów, których roszczenia zostały uznane.

Claim Calculator

Enter your estimated annual energy usage, commission and length of contract below to see how much you could claim.